ΕΛΒΙΤΥΛ ΑΒΕΕ

Βιομηχανική και εμπορική εταιρία τηλεπικοινωνιακού υλικού
Τοποθεσία: ΒΙ.ΠΕ. ΘΕΣ/ΝΙΚΗ ΟΤ 2
Κατασκευή και επίβλεψη μεταλλικού βιοτεχνικού κτιρίου επιφάνειας: 2325m2