ΓΑΙΑ ΑΕ ΓΕΩΡΓΙΚΑ ΦΑΡΜΑΚΑ

Γεωργικά φάρμακα – σπόροι
Τοποθεσία: Επ. οδός Νο5 Σίνδου – Χαλάστρας αγροτ. αρ. 947
Κατασκευή μεταλλικού κτιρίου αποθήκης επιφάνειας: 1000m2
Διώροφου κτιρίου γραφείων από σκυρόδεμα συνολικής επιφάνειας: 300m2
Μελέτη κατασκευή και επίβλεψη προσθήκης μεταλλικού κτιρίου αποθήκης επιφάνειας: 400m2
Κατασκευή σιλό αποθήκευσης. Διαμόρφωση περιβάλλοντος χώρου