ΚΥΡΙΑΚΙΔΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΑΒΕΕ

Επεξεργασιά και εμπορία υαλοπινάκων
Τοποθεσία: ΒΙ.ΠΕ. ΘΕΣ/ΝΙΚΗ ΟΤ 36
Μελέτη κατασκευή και επίβλεψη μεταλλικού βιοτεχνικού κτιρίου επιφάνειας: 1345m2
Διώροφου μεταλλικού κτιρίου γραφείων συνολικής επιφάνειας: 180m2
Διαμόρφωση περιβάλλοντος χώρου