ΣΙΜΟΥΛΑΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ & ΣΙΑ ΟΕ

Κατασκευή συρματουργικών ειδών - τοποθέτηση περιφράξεων
Τοποθεσία: ΒΙ.ΠΕ. ΘΕΣ/ΝΙΚΗ ΟΤ 48A
Κατασκευή μελέτη και επίβλεψη μεταλλικού βιοτεχνικού κτιρίου επιφάνειας: 1000m2
Διώροφου μεταλλικού κτίριου γραφείων συνολικής επιφάνειας: 285m2
Διαμόρφωση περιβάλλοντος χώρου